Nejlevnější propisky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

lucenpropisky nejlevnejsi

I.

Platební podmínky

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena při převzetí a předání zboží dobírkovou nebo zálohovou platbou předem dle pokynů Prodávajícího. Při dodávkách zboží s potiskem je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží ( zahájení prací souvisejících s potiskem) pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

II.

Dodací podmínky

Kupní cena je dána cenou v platném ceníku. Kupní cena v potvrzené objednávce má přednost před cenou katalogovou. Cena se rozumí bez DPH.Dopravné hradí kupující. Nejvýhodnější dopravu určí prodávající nebo dle domluvy. K ceně zakázky je připočítáváno poštovné 100 Kč bez DPH. Při zakázkách nad 5.000 Kč bez DPH poštovné NEÚČTUJEME!

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu.

III.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je datum uvedené v potvrzené objednávce. Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v případě, že nejpozději v den potvrzení objednávky nejsou kupujícím prodávajícímu dodány podklady pro tisk. V takovém případě prodávající ani neodpovídá kupujícímu za případné škody. Pokud kupující nepředá včas prodávajícímu řádné podklady pro tisk, je prodávající oprávněn odstoupit od případné již uzavřené kupní smlouvy na předmětné zboží, které má být potištěno.

Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v důsledku vyšší moci (přírodní vlivy, stávky, blokády hranic, zákonné omezení dovozu a vývozu apod.) Prodávající je v takovém případě povinen kupujícího o takové skutečnosti informovat a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu a to bez odpovědnosti za případnou škodu vzniklou kupujícímu.

IV.

Dodací podmínky zboží objednaného v e-shopu

Zboží bez potisku zasíláme do 2 pracovních dnů, s potiskem již od 3 pracovnách dnů dle předchozí domluvy.

V případě vyprodání zboží bude zákazník informován o dalším termínu naskladnění.

V.

Potisk

Požaduje-li kupující i potisk zboží, je povinen společně s objednávkou zboží předat prodávajícímu i objednávku potisku a podklady pro tisk a to v digitální podobě formátu *.cdr, nebo *.ai, nebo *.eps (ve křivkách, bez bitmap, obrysy převedeny na objekt) a v příloze zřetelně a jasně popíše barvy a umístění potisku na zboží.

Dodání podkladů pro tisk je možné i v jakékoliv jiné formě. Za jejich zpracování do použitelné podoby je pak kupující povinen uhradit prodávajícímu za grafické zpracování.

VI.

Sankce

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny včas nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je však omezena částkou odpovídající maximálně třiceti dnům prodlení.

3. V případě dodávky zboží s vadami zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vadného zboží maximálně však 2 000,– Kč.

4. V případě, že kupující stornuje již zaslanou závaznou objednávku, bude účtován kupujícímu storno poplatek ve výši: 10% z kupní ceny nepotištěného zboží a 80% z kupní ceny potištěného zboží.